Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 25 de Abril 2017
   
1r.APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n.AMPLIACIÓ I INTRANSFERIBILITAT DEL PERMÍS DE PATERNITAT.in 00:42
3r.HOMENATGE A LES VÍCTIMES DEL NAZISME. in 07:19
4t.APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE DECLARACIONS RESPONSABLES, LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I INSTRUMENTS D’INTERVENCIÓ EN MATÈRIA
D’ACTIVITATS. in 20:20
5é.CONTRA LA DISCRIMINACIÓ EN MATÈRIA D’INVERSIONS DEL GOVERN ESPANYOL.
in 23:31
6é.REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS EXERCICI 2017. in 53:33
7é.DONAR COMPTE DEL DECRET DE DATA 28 DE MARÇ DE 2017, PER EL QUAL S’ACCEPTA LA DELEGACIÓ EN ESTE MUNICIPI PER A CONTRACTAR L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “PAVIMENTACIÓ DE
DIVERSOS TRAMS DE CAMINS RURALS DEL TERME DE L’ALCÚDIA”. A EFECTES DE RATIFICACIÓ. in 55:14
8é.DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ DEL SEGUIMENT SOBRE EL DEUTE COMERCIAL A 31 DE MARÇ DE 2017. in 57:07
9é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 59:05
10é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 59:19
11é.PRECS I PREGUNTES. in 59:27
 
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
       
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.