Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 31 de Gener 2017
1r. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00:00
2n. OPOSICIÓ A LA CONSTRUCCIÓ D'UN NOU MAGATZEM DE RESIDUS RADIOACTIUS A COFRENTS I PEL TANCAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR AL 2021. in 00:00:25
3r. PLA GLOBAL FRONT A INUNDACIONS I LA RECUPERACIÓ DEL XÚQUER. in 00:12:25
4t. PRÒRROGA D'HADESIÓ AL SERVEI MANCOMUNAT D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN ENGINYERIA INDUSTRIAL. in 00:27:17
5é. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADES DE VEHÍCLES
A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASE. in 00:38:43
6é. MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRÀNSIT. in 00:41:48
7é. DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL DEUTE COMERCIAL. in 00:45:17
8é ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 00:57:38
9é. ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 00:57:49
10é.PRECS I PREGUNTES. in 01:06:28
     
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.