Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 25 de Juliol 2017
   
1r.APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n.REDENOMINACIÓ CARRERS URBANITZACIÓ ISMAEL TOMÀS. in 03:40
3r.PRÒRROGA CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ PER AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES. in 16:40
4t.ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA CONCURRÈNCIA A PROVES SELECTIVES DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT. in 18:10
5é.COMPROMÍS DE CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2018. in 21:34
6é.DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 06 DE JULIOL DE 2017, SOBRE LA INCONSTITUCIONALITAT DE L’IMPOST D’INCREMENT DE VALORS DELS TERRENYS DE NATURALESSA URBANA. in 23:45
7é.APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DEL 2016. in 55:37
8é.INFORME SEGUIMENT DEUTE COMERCIAL. in 56:41
9é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 58:06
10é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 58:39
11é.PRECS I PREGUNTES. in 58:43
 
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
       
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.