Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 27 de Juny 2017
   
1r.APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n.BO SOCIAL DE LA LLUM QUE DONE PROTECCIÓ REAL ALS CONSUMIDORS VULNERABLES I A LA POBRESA ENERGÈTICA. in 02:08
3r.19J: ALERTA FEMINISTA ALS AJUNTAMENTS. in 14:14
4t.RESOLUCIÓ CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L'ÚS DE LA PARCELA DOTACIONAL PÚBLICA EN EL SECTOR 2, ADJUDICADA A LA ENTITAT MERCANTIL C.E.E. GENT DEL POBLE, S.L. ARA MOYMAVAL, S.L. in 26:25
5é.FINANÇAMENT JUST. in 29:16
6é.MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L'ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. in 53:42
7é.DECLARACIÓ COMPATIBILITAT ARQUITECTE MUNICIPAL. in 59:01
8é.FESTIVITATS LOCALS INHÀBILS LABORALMENT. in 01:01:19
9é.ASSUMPTES D'ALCALDIA. DECRETS. in 01:02:20
10é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 01:07:29
11é.PRECS I PREGUNTES. in 01:27:18
 
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
       
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.