Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 27 de Març 2018
   
1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n.2n.NOMENAMENT FILL PREDILECTE JOAN MARTÍN GALLUR. in 00:36
3r.MODIFICACIÓ CONSTITUCIÓ MESA PERMANENT DE CONTRACTACIÓ.
in 08:00
4t.MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES (ICIO). in 10:50
5é.MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. in 13:33
6é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 16:53
7é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 19:30
8é.PRECS I PREGUNTES. in 24:43
Duració 1:46:00
 
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
       
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.