Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 25 de setembre 2018
   
1r..APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 DE JULIOL DE 2018 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 28 D'AGOST DE 2018.
2n.APROVACIÓ COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI ECONÒMIC DE 2017. in 03:58
3r.MOCIÓ SOBRE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. in 05:23
4t.APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ EN LA LUDOTECA MUNICIPAL. in 16:26
5é.DECLARACIÓ DE FESTIUS A L'ALCÚDIA EN 2019. in 21:26
6é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 23:21
7é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 24:04
8é.PRECS I PREGUNTES.in 26:57
Duració 56:03
 
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
       
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.