1r. SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA I CONSULTES DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 14 DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE L'ALCÚDIA, SOBRE REFORMA DE L'ORDENACIÓ DELS USOS DETALLATS INCOMPATIBLES EN SÒL RESIDENCIAL I LIMÍTROFS, AMB SUSPENSIÓ DE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I DE LA VALIDESA I EFECTES DE DECLARACIONS RESPONSABLES.

Duració 0:32:00
Ple Extraordinari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 20 d'agost 2019
     
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L