1r.APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. in 00:00
2n.ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016-2020 DE LA COMUNITAT VALENCIANA. in 01:21
3r.REAJUSTAMENT D'ANUALITATS "OBRES D'AMPLIACIÓ DEL CEIP BATALLAR PER A LA DOTACIÓ DE DUES AULES PER A L'ELIMINACIÓ DE BARRACONS DEL CENTRE CEIP BATALLAR".in 07:29
4t.REAJUSTAMENT D'ANUALITATS "OBRES D'AMPLIACIÓ I REFORMA PER A LA DOTACIÓ DE TRES AULES I ALTRES ESPAIS DEL CENTRE CEIP LES COMES". in 28:37
5é.REAJUSTAMENT D'ANUALITATS "OBRES AMPLIACIÓ PER A LA DOTACIÓ DE DUES AULES D'INFANTIL A L'AULARI EXISTENT DEL CENTRE CEIP HERETATS". in 28:52
6é.APROVACIÓ FESTIVITATS LOCALS 2020. in 29:01
7é.APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT INTERN SOBRE RECOMPENSES I DISTINCIONS DEL COS DE LA POLICIA LOCAL. in 30:05
8é.ESTIMACIÓ AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER LA PORTAVEU DE COMPROMÍS I APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. in 34:01
9é.DONAR COMPTE DE L'INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS A L'ARTICLE 10.2 DE LA LLEI 25/2013, D'IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I DE CREACIÓ DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES DEL SECTOR PÚBLIC. in 57:11
10é.ASSUMPTES D'ALCALDIA. DECRETS. in 1:04:06
11é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS.in 1:07:28
12é.PRECS I PREGUNTES. in 1:07:32
Duració 1:29:43
Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 29 d'octubre 2019
 
  Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.