1r..APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. in 00:00
2n.NOMENAMENT REGIDORS I REGIDORES REPRESENTANTS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE SEGURETAT CIUTADANA, COMUNICACIÓ, FESTES, ESPORTS, TURISME I MÚSICA.in 6:20
3r.NOMENAMENT REGIDORS I REGIDORES REPRESENTANTS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES, AGRICULTURA I MEDI AMBIENT. in 7:48
4t.NOMENAMENT REGIDORS I REGIDORES REPRESENTANTS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE CULTURA, EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, JOVENTUT, IGUALTAT I GENT GRAN.in 8:31
5é.NOMENAMENT REGIDORS I REGIDORES REPRESENTANTS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT D'HISENDA, PERSONAL, ACTIVITATS ECONÒMIQUES I GOVERN OBERT.in 9:14
6é.APROVACIÓ REGIDORS AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA I MODIFICACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2019.in 9:56
7é.APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.in 16:06
8é.APROVACIÓ "CARTA EUROPEA PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LA VIDA LOCAL". in 52:18
9é.APROVACIÓ FESTIVITATS ESCOLARS PER AL CURS 2019-2020.in 59:20
10é. DONAR COMPTE DE L'INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS A L'ARTICLE 10.2 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, D'IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I DE CREACIÓ DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES DEL SECTOR PÚBLIC. in 1:01:48
11é.MOCIÓ PER A FIXAR EL PROTOCOL D'ACTUACIÓ DEL CONSISTORI FRONT ALS CASOS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA.in 1:12:48
12é.MOCIÓ DE DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA.in 1:30:05
13é. ASSUMPTES D'ALCALDIA. DECRETS.in 2:02:48
14é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS.2:02:36
15é.PRECS I PREGUNTES.2:02:44

Duració 2:18:14
Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 30 de juliol 2019
     
 

M
U
N
I
C
I
P
A
L
 
     
               
    Per a anar a un temps determinat faça clic en pausa, desplace el cursor per la banda de reproducció fins al temps desitjat, faça clic i després play.