Plenari Extraordinari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dijous 11 de juny  2020
         
 Per anar al punt desitjat, fer clic en el temps indicat de les intervencions en color groc.
1r.APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (25/02/20, 25/03/20 i 07/04/20). in 01:20
2n.MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, FESTES, GENT GRAN, MÚSICA I TURISME (A.2.4.4/2020/1). in 02:20
3r.MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS, SEGURETAT CIUTADANA, COMUNICACIÓ I EDUCACIÓ (A.2.4.3/2020/2) in 04:19
4t.APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ A LA XARXA VALENCIANA PER EL BENESTAR DELS ANIMALS DE COMPANYA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. in 05:19
5é.MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL D'URBANISME, AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, ESPORTS I OBRES PÚBLIQUES (A.2.4.2/2020/3). in 06:20
PUNS 6-7-8 CONJUNTS.
6é.APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 2020/01 (F.1.2/2020/1) in 07:17
7é.APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 2020/02 (F.1.2/2020/2)  in 07:17
8é.APROVACIÓ BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A REACTIVAR EL COMERÇ I ELS SERVEIS LOCALS DESPRÉS DELS
EFECTES ORIGINATS PER LA COVID-19 (L.1/2020/3) in 07:17
9éMOCIÓ PER A INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT A ELIMINAR LA REGLA DE DESPESA I ESTABLIR UN FONS DE COOPERACIÓ PER AL FINANÇAMENT LOCAL. in 57:29
10é.MOCIÓ PER A REFORÇAR EL CARÀCTER ESTRATÈGIC DEL FONS NO REEMBOSSABLE AUTONÒMIC PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19. in 01:06:18
11é.MOCIÓ EN SUPORT AL SISTEMA SANITARI PÚBLIC I UNIVERSAL. in 01:12:15
12é.MOCIÓ PER A DEFENSAR EL CARÀCTER ESTRATÈGIC DEL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ. in 01:21:38
13é.DONAR COMPTE DEL DECRET Nº518/2020 (MESURES EXTRAORDINÀRIES RELATIVES ALS ÒRGANS COL·LEGIATS AMB MOTIU DE LA COVID-19. in 01:30:50
14é.LOCAL I ALÇAMENT DE LA SUSPENSIÓ DEL RÈGIM DE PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE I DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL) in 01:30:50

DURACIÓ  1h37m 27s