Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 25 de febrer 2020
         
 Per anar al punt desitjat, fer clic en el temps indicat de les intervencions en color groc.
1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n.APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN LES AJUDES PER A PROJECTES D'INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS. in 00:25
3r.APROVACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES
DE SERVEIS SOCIALS. in 06:02
4t.APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ A LA XARXA VALENCIANA PER EL BENESTAR DELS ANIMALS DE COMPANYA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. in 20:40
5é.DONAR COMPTE DE L'INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST EXERCICI 2019. in 25:44
6é.MOCIÓ SOBRE EL 8 DE MARÇ DE 2020,DIA INTERNACIONAL DE LA DONA. in 37:30
7é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS. in 55:50
8é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 59:11
9é.PRECS I PREGUNTES. in 59:21
DURACIÓ  1h17m 42s