Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 28 de gener 2020
     
 Per anar al punt desitjat, fer clic en el temps indicat de les intervencions en color groc.
 
1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 00:00
2n.APROVACIÓ REAJUSTAMENT D’ANUALITATS «OBRES D’AMPLIACIÓ I REFORMA PER A LA DOTACIÓ DE TRES AULES I ALTRES ESPAIS DEL CENTRE CEIP LES COMES» ANUALITAT 2020. in 02:41
3r.APROVACIÓ REAJUSTAMENT D’ANUALITATS «OBRES D’AMPLIACIÓ PER A LA DOTACIÓ DE DUES AULES D’INFANTIL A L’AULARI EXISTENT DEL CENTRE CEIP HERETATS» ANUALITAT 2020. in 02:57
4t.APROVACIÓ REAJUSTAMENT D’ANUALITATS «OBRES D’AMPLIACIÓ DEL CEIP BATALLAR PER A LA DOTACIÓ DE DUES AULES PER A L’ELIMINACIÓ DE BARRACONS DEL CENTRE CEIP BATALLAR» ANUALITAT 2020.in 03:00
5é.APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER AL MENJADOR ALUMNES 1ER CICLE EDUCACIÓ INFANTIL, CONVOCATÒRIA 2019-2020.  in 09:28
6é.APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL REGLAMENT DE LES FESTES MAJORS.
 in 16:42
7é.MOCIÓ DAVANT ELS ATACS PERPETRATS PER GRUPS EXTREMISTES CONTRA LES SEUS DELS PARTITS POLÍTICS. in 01:15:44
8é.MOCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA LÍNIA D’AUTOBUSOS DE L’ALCÚDIA. in 01:21:52
9é.MOCIÓ SOBRE EL BENESTAR ANIMAL. in 01:29:38
10é.RESOLUCIÓ DE L’AL·LEGACIÓ AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020. in 01:35:50
11é.DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS A L’ARTICLE 10.2 DE LA LLEI 25/2013, D’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I DE CREACIÓ DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES DEL SECTOR PÚBLIC. in 02:10:46
12é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS. in 02:19:08
13é.PRECS I PREGUNTES. in 02:25:27
Duració 2:30:00