1r-Andreu Salom Porta
Punt 1
votació
00:03
01:13
01:47
Punt 2
1r-Rubén Grau Navarro
2n-Secr.Sebastià Crespo
3r-Vero Roig i Casanoves
4t-Juan Manuel Arnandis
5é-Rubén Grau Navarro
votació
6é-Andreu Salom Porta
01:57
03:18
03:27
06:38
07:22
07:55
08:41
09:00